כללי

 1. מסמך זה הינו מסמך מחייב ומהווה את מדיניות הפרטיות של האתר CO.IL.דירהבמאה.WWW (להלן: "האתר")
 2. האתר הינו אתר שיווקי-יזמי המציע לקהל הרחב הזדמנות להשתתף במכרז.
 3. אדם השוהה באתר ו/או מבקר באתר, ללא תלות בפרק הזמן ייקרא להלן "גולש".
 4. על מנת להשתמש בשירותי האתר, נדרשת השתתפות. גולש אשר ישתמש בשירותיו של האתר ייקרא להלן "משתמש".
 5. גולש ו/או משתמש המעוניין להשתמש בשירותים המוצעים באתר, יעשה זאת בתנאי ובכפוף לכך שנתן את הסכמתו המלאה לאמור בתקנון החברה ובמדיניות הפרטיות, שקרא אותם ושהבין אותם במלואם, כל סעיף ו/או תנאי המופיעים בהם. הגולש ו/או המשתמש מצהירים בזאת כי עם כניסתם לאתר ו/או השהייה באתר ו/או הרשמתם לשירותי האתר ו/או עם ביצוע פעולה כלשהי באתר בטרם ו/או לאחר הליך ההרשמה, ייראו בהם כאילו קראו את תקנון האתר ואת מדיניות הפרטיות, את סעיפיהם ואת תת- סעיפיהם, וכי הבינו והסכימו לתחולתו ולכל סעיף ו/או תנאי המופיעים בהם ובמדיניות הפרטיות שקרא אותם ושהבין אותם במלואם, כולל הסעיפים ו/או התנאים המופיעים בהם.
 6. מלבד כניסה לאתר דרך כתובת האתר המופיעה לעיל, יכול ויהיה ניתן לגלוש ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותיו באמצעות
  קישורים חיצוניים אשר יופיעו באתרי אינטרנט אחרים, לרבות רשתות חברתיות.
 7. השירותים המוצעים ע"י החברה, בין אם ייקראו "מכרז" ו/או "הגרלה" ובין אם ייקראו בכל שם אחר, רשאית החברה לבחור
  בעצמה וע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
 8. מדיניות הפרטיות הינה רכושה הפרטי של החברה. אין להעתיק ו/או לשכפל ממסך זה ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות שימוש ללא אישור החברה במפורש.
 9. למען הסר ספק, הגלישה ו/או השימוש באתר, מהווה הסכמת הגולש ו/או המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון ובמדיניות הפרטיות, הסכים וקיבל על עצמו לכל האמור בהם, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.
 10. עם קריאת מדיניות הפרטיות, מצהיר המשתמש כי בכל מקרה של סכסוך אשר נתגלה בינו לבין אחד או יותר מן הצדדים, לא יהא רשאי המשתמש להעלות טענה, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בקשר להסכמתו ו/או אי-הסכמתו לגבי מדיניות פרטיות זו ו/או אחד מסעיפיה ו/או להתניותיה.
 11. השירותים והתכנים הניתנים באתר הכוללים אך לא רק, מצגים, שירות לקוחות, תוכן גרפי, כתוב וקולי, ניתנים לשימוש כמות וכך בלבד. לגולשי ולמשתמשי האתר ושירותיו לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מי מהצדדים ו/או מי ("AS IS") שהם מטעמם בגין הנ"ל, לרבות אופן מתן השירות, יכולותיו, מגבלותיו ו/או התאמתו או אי-התאמתו לצרכים האינדיבידואליים של כל אדם ואדם ולדרישות ספציפיות כאלו ואחרות.
 12. הגולש ו/או המשתמש, מסכימים בזאת בהסכמה בלתי חוזרת, למסירת פרטיהם האישיים והנכונים לידי החברה מיד עם דרישתה הראשונה מספק האינטרנט שלהם ו/או כל צד ג' אשר יהיה רלוונטי במקרה הצורך.
 13. הגולש מצהיר ומסכים בזאת כי לא יעשה )לרבות במחדל( שום פעולה אשר יש בה כדי לרמות את החברה ו/או משתמשים
  אחרים.
 14. הגולש ו/או המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהוא רשאי להפסיק את השימוש באתר בכל עת, לרבות לצמיתות.
 15. בעת הגלישה באתר, לרבות ביקור באתר ו/או שימוש באתר ובשירותיו, יכול שיצטבר מידע מסוים אודותיך ואודות הרגלי הגלישה שלך, מעקב אחר תוכן ו/או פרסומות בהם/ן צפית, העמודים בהם ביקרת, השירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מיקום המחשב בעזרתו נכנסת לאתר ועוד.
 16. החברה תשמור את המידע האלקטרוני במאגריה הפרטיים והמאובטחים, ותנקוט באמצעי אבטחה שונים על מנת למנוע, עד כמה שאפשר, את האפשרות לחדירה של גורמים עוינים לאתר, למחשבים, לשרתים ולתיבות הדואר האלקטרוני של החברה, וכן, את האפשרות לגניבת המידע האלקטרוני, ואולם, הגולשים והמשתתפים באתר ובשירותיו, מצהירים בזאת כי הינם מודעים לעובדה שאין אמצעי אבטחה הרמטיים לחלוטין, וכי החברה ו/או מי מהצדדים אינם ערבים לשמירת המידע והסודיות כאמור.
 17. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא יהא זכאי לכל תמורה שהיא מכל מין וסוג בקשר עם המידע האישי ו/או המידע האלקטרוני ו/או שימושו על ידי החברה או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים.
 18. בעצם השימוש באתר, המשתמש מסכים במפורש לכך שהחברה רשאית להשתמש במידע האלקטרוני ו/או המידע האישי כדי לתקשר עם המשתמש, כולל באמצעות מייל, הודעת טקסט, טלפון או כל אמצעי אחר הנוגע לשימוש באתר, כתוצאה מהתנאים האלה ו/או החוק. בנוסף, בכפוף לאישור המשתמש במפורש, וכל עוד לא ביטל המשתמש הסכמה זו, יתכן והחברה תכלול בהתקשרות בינה לבין המשתמש פרסומים וחומרי פרסום, קמפיינים וכלים אחרים של צדדים שלישיים.
 19. עם הרשמתו לאתר, מסכים המשתמש, בהסכמה בלתי חוזרת, למסור לידי החברה את פרטיו האישיים והנכונים ואת דרכי
  ההתקשרות עמו.
 20. המשתמש מתחייב בזאת כי הפרטים שיספק בעת ההרשמה לאתר, הינם נכונים, מלאים ומדויקים וכן מתחייב שלא להשתמש בזהות בדויה ו/או אחרת ו/או במידע שיקרי ו/או שאינו נכון או אינו מדויק.
 21. למען הסר ספק, על פי דיני הפרטיות, אין המשתמש מחויב למסור לידי החברה מידע פרטי ו/או פרטים אישיים כאלו ואחרים אודותיו, אולם, הימנעות שכזו ממסירת הפרטים המבוקשים )המסומנים כשדות חובה בטופס ההרשמה( תגרום לדחיית בקשתו להירשם לאתר, ומשכך, תמנע ממנו הגישה אל שירותי האתר השונים.
 22. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על שמירת פרטיות חשבון המשתמש שלו וכל המידע אשר נמצא בו, לרבות ומבלי לגרוע, שימוש בשירותים, בין אם אושרו על ידי המשתמש ובין אם לאו.
 23. המשתמש מתחייב לפקח על חשבון המשתמש ולוודא שלא יעשה בו כל שימוש על ידי צד שלישי כלשהו ובפרט, קטינים ופסולי דין.
 24. המשתמש יהא אחראי לבצע "יציאה" מחשבון המשתמש בסיום כל שימוש בשירותים.
 25. החברה רשאית לשתף במידע האלקטרוני ו/או במידע האישי חברות בקבוצת העסקים של החברה וזאת על מנת לספק למשתמש מוצרים או שירותים שביקש המשתמש, ובכפוף להסכמת המשתמש המפורשת, לספק לו הצעות קידום מכירות שהחברה מאמינה שיעניינו אותו ולכל מטרה אחרת המתוארת במדיניות פרטיות זו.
 26. קבוצת העסקים של החברה כוללת את כל החברות הקשורות לחברה וכן עסקים נבחרים אחרים שהם צדדים שלישיים אשר הסכימו להגבלות הולמות על החשיפה והשימוש במידע האלקטרוני ו/או המידע האישי.
 27. החברה רשאית לשתף במידע האישי ו/או המידע האלקטרוני ספקי שירותים וצדדים שלישיים אחרים הזקוקים לגישה למידע האישי ו/או המידע האלקטרוני על מנת לספק שירותי תפעול או שירותי תמיכה אחרים, כגון חברות המטפלות בתשלומים, חברות משלוחים וספקים של שירותי טיפול, השלמת ומילוי הזמנות למוצרים.
 28. החברה עשויה לספק מידע אודות המשתמש, שעשוי לכלול מידע אישי מזהה, לרשויות מדיניות ולרשויות אכיפת החוק בהתאם לדין. יתכנו מקרים שבהם החברה תשתמש או תחשוף מידע אישי ו/או מידע אלקטרוני על מנת להגן או למנוע פגיעה בזכויות חוקיות, קנייניות או בפעילות החברה ו/או עובדיה או יועציה; להגן על הזכויות, הפרטיות, הבטיחות או האבטחה של משתמשים, חברים ואחרים; להגן מפני הונאה; ולאפשר לחברה לפעול לקבלת תרופות וסעדים העומדים לזכותה או בכדי להגביל את הנזקים שעלולים להיגרם לה.
 29. החברה רשאית למכור, להעביר ו/או לשתף במידע אישי ו/או מידע אלקטרוני, צדדים שלישיים בקשר למיזוג, ארגון מחדש, מיזם משותף, המחאה, פיצול, העברה או מכירה או דיספוזיציה של כל העסקים שלה או של כל חלק מהם. הגולש ו/או המשתמש מצהיר ומאשר שככל ואינו מסכים ו/או מאשר הוראות מדיניות הפרטיות במלואן, לא יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים.

קבצי Cookies

 • האתר עושה שימוש בקבצים מסוג "Cookies", וזאת על מנת לשפר את מהירות ואת יעילות השימוש באתר ובשירותיו מצד המשתמשים, וכן, לשם איסוף נתונים סטטיסטיים והתאמת התכנים שבאתר להעדפות האישיות של המשתמשים השונים. אינם חושפים לצדדים שלישיים כל מידע אישי אודות המשתמש. ככל וירצה המשתמש, יוכל למחוק את קבצי ה – Cookies הקבצים האמורים מהדיסק הקשיח במחשבו בכל עת.
 • עם זאת, אנו ממליצים שלא למחוק קבצים אלו ו/או לשנות את הגדרות הדפדפן ביחס אליהם, אלא אם עולה החשש כי הפרטים ו/או המידע האישי שסיפק המשתמש עם הרשמתו לאתר אינם מדויקים. למען הסר ספק, ביקור ו/או גלישה ו/או שימוש בשירותי האתר, מהווים אישור והסכמה לתקנון האתר, לרבות במחשבו, להשתמש במידע האגור בו ולזהותו הסכמת הגולש ו/או המשתמש לחברה להשתיל קבצי Cookies על פיו.

שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים באתר יינתנו או עלולים להינתן באמצעות ו/או בחסות ו/או בשיתוף גורמים שלישיים, כגון אדם פרטי ו/או תאגיד,
אשר יעבדו בשיתוף עם החברה ו/או יפרסמו באתר פרסומות ו/או יהיו קשורים בדרך זו או אחרת לשירותי האתר השונים )להלן:
"שותפים עסקיים"(.יתכן כי הספקים והשותפים העסקיים מפעילים אתר אינטרנט ואוספים בו נתונים ו/או מידע אלקטרוני ו/או מידע
פרטי אודות הגולשים והמשתמשים באתרי האינטרנט האמורים )"אתרים חיצוניים"(.יתכן כי מעת לעת, ולשיקול דעתם בלבד, יבקרו
המשתמשים באתרים החיצוניים. במקרה זה, חשוב לציין כי אתרים חיצוניים, אינם כפופים לתקנון ו/או למדיניות שמירת הפרטיות של
החברה, ולחברה אין, לא הייתה ולא תהא כל סמכות ו/או אחריות באתרים הללו. לפיכך, גלישה באתרים החיצוניים תהא על אחריותו
האישית של הגולש ו/או המשתמש. יתרה מכך, המלצתנו הינה לבדוק את מדיניות הפרטיות של האתרים החיצוניים.
בהתאם לאמור לעיל ולמען הסר ספק, גולשי ו/או משתמשי האתר ושירותיו מצהירים בזאת כי לא תהא להם כל טענה,
תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מהצדדים ו/או מי מטעמם בגין נזקים ו/או פגיעות ו/או דרישות ו/או הפרות
כלשהן אשר ייגרמו להם תוך כדי ו/או לאחר שימוש באתרים החיצוניים, בין השימוש נעשה בקשר לאחד או יותר
משירותי האתר, ובין אם לאו.

אבטחת המידע האלקטרוני והפרטי

החברה תפעל על מנת לאבטח ככל הניתן את המידע האלקטרוני ו/או המידע האישי שיגיע לרשות האתר מהמשתמשים, ואולם אין
בפעילות זו כדי להבטיח שלא תתרחש חדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר. לפיכך, החברה אינה מתחייבת שהגלישה ו/או השירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, וזאת מתוך הבנה כי לא קיים בעולם שירות אבטחה אשר ביכולתו להבטיח הגנה הרמטית מפני גורמי אינטרנט עוינים כגון האקרים, וירוסים, סוסים טרויאנים וכדומה. כמו כן, לא תהא החברה אחראית ולא תהא חשופה לתביעות במצב בו ייגנב ו/או יופץ המידע האלקטרוני ו/או המידע הפרטי אודות המשתמשים באתר על ידי מי מעובדיה ו/או מורשי הגישה לאתר האינטרנט ולמערכת הפעלתו, אשר פעל על דעת עצמו בלבד וללא ידיעת החברה, בין אם למטרות רווח ובין אם לאו.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את סעיפי ו/או הוראות מדיניות הפרטיות. ככל ויבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם
על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר, ועדכון בדבר השינוי יופיע בתקנון האתר בהתאם. בעת הביקור ו/או הגלישה ו/או השימוש
באתר ובשירותיו, הנך מצהיר בזאת ומאשר את הסכמתך למדיניות זו, וכן למדיניות המעודכנת, ככל ותפורסם מעת לעת. על הגולש
ו/או המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת ולהתעדכן בשינויים, ככל ויהיו, הנעשים בה. המשתמש מסכים בזה כי יהא מנוע
מכל טענה בקשר עם שינויים ו/או עדכונים אשר נעשים מעת לעת במסמכי האתר השונים, וכן, כי לא יוכל לטעון להגנתו שאינו התעדכן
בשינויים ו/או בעדכונים כאמור.