co.il.דירהבמאה.www

כללי

 1. האתר מופעל ע"י חברת שרינוב נכסים בע"מ ח.פ. 51567187 ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה").
 2. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות. יש לראות את הכתוב בתקנון כמתייחסים לזכר ולנקבה כאחד, בשינויים המחויבים.
 3. החברה תשתמש בשירותי רואה חשבון, הנתון לשיקולה הבלעדי, כמפקח ומאשרר של ההגרלה )להלן: "המפקח"(.
 4. הגולש מצהיר ומסכים בזאת כי לא יעשה שום פעולה אשר יש בה כדי לרמות את החברה.
 5. גולש ו/או משתמש המעוניין להשתמש בשירותים המוצעים באתר, יעשה זאת בתנאי ובכפוף לכך שנתן את הסכמתו המלאה. לאמור בתקנון זה, שקרא אותו ושהבין אותו במלואו, כל סעיף ו/או תנאי המופיעים בו.
 6. המבקר באתר מתחייב לקיים אחר כל הגבלה נוספת שתיכלל באתר ו/או תתעדכן בו מעת לעת. ביקור ו/או שימוש באתר לאחר כניסתם לתוקף של השינויים בתקנון ייחשבו כהסכמה לשינויים בתקנון.
 7. הגולש ו/או המשתמש מצהירים בזאת כי עם כניסתם לאתר ו/או השהייה באתר ו/או עם ביצוע פעולה כלשהי באתר ייראו בהם כאילו קראו את התקנון, את סעיפיו ואת תת-סעיפיו, וכי הבינו והסכימו לתכולתו ולכל סעיף ו/או תנאי המופיעים בו.
 8. שרינוב נכסים רשאית ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, לעדכן ו/או לשנות ו/או לבטל ו/או להשהות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל חלק מהתקנון )במלואו או בחלקו(, ללא הודעה מראש, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מעת לעת.
 9. האתר מפעיל הגרלה ל 10,000- )עשרת אלפים( הנרשמים )המשתמשים( הראשונים, כאשר מבניהם יוגרל זוכה שיקבל ע"י החברה נכס מגורים לפי שיקולה. )להלן: "הנכס" ו/או "הפרס" ו/או "הדירה"(.
 10. עם קריאת תקנון זה, מצהיר המשתמש כי בכל מקרה של סכסוך אשר נתגלה בינו לבין אחד או יותר מן הצדדים, לא יהא רשאי המשתמש להעלות טענה, במישרין או בעקיפין, בקשר להסכמתו ו/או אי-הסכמתו לגבי תקנון זה ו/או לאחד מסעיפיו ו/או לאחד מהתניותיו.
 11. למען הסר ספק, גם אם נמנע המשתתף מלקרוא התקנון, יחול תקנון זה עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 12. הגולש ו/או המשתמש מצהיר ומאשר שככל ואינו מסכים ו/או מאשר הוראות תקנון זה במלואן, לא יעשה שימוש באתר.
 13. משתתף אשר אינו מסכים לתנאי התקנון, אינו רשאי להשתתף בהגרלה ו/או להעלות טענה כלשהיא כלפי החברה.
 14. גלישה ו/או שימוש באתר, מהווה את הסכמת הגולש ו/או המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון זה, הסכים וקיבל על עצמו לכל האמור בו. למען הסר ספק, התקנון שלהלן מחייב כל מי שיבחר לגלוש ו/או להשתמש באתר בכל דרך שהיא, הכניסה לאתר והשימוש בו או במידע המצוי בו, מהווים הסכמה של המבקר לתקנון המפורט להלן.

תנאי שימוש

הגולש ו/או המשתמש יהא כל מי שעומד בתנאים שלהלן:

 • הינו אדם בגיר )מעל גיל 18 ( וכשיר לפעולות משפטיות )בהתאם למפורט בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות(;
 • הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין;
 • עמד בכל תנאי תקנון זה;
 • למען הסר ספק יובהר כי החברה תהא רשאית )אך לא חייבת(, ע"פ שיקול דעתה, לדרוש ממשתמש מסוים מסמכים ו/או
  אסמכתאות להוכחת גילו, זהותו ו/או כשרותו המשפטית.

הגבלת שימוש

 • המשתמש באתר אינו רשאי לעשות שימוש בחומרים כלשהם הכלולים באתר לרבות אך לא רק בדרך של, שינוי, העתקה מלאה או חלקית, העמדה לרשות הציבור, העלאה ו/או הפצה, העברה, מכירה או פרסום.
 • ההרשאה לשימוש באתר אינה כוללת אישור להשתמש בו בניגוד להוראות כל דין, לרבות או לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע, שימוש הפוגע בזכות קניין רוחני אחרת או בזכות לפרטיות או בהוראת כל דין אחר.

הגבלת אחריות

 1. החומרים באתר עלולים לכלול טעויות, אי דיוקים ושגיאות. הצגתם של החומרים באתר, לרבות אך לא רק קטעי טקסט, גרפיקה, (AS IS). לינקים, מוצגים באתר כמות שהם
 2. המבקר באתר מודע לכך שהמידע והחומרים באתר עלולים להיות בלתי מדויקים, והוא לוקח על עצמו את האחריות לשימוש בחומרים אלה ו/או להסתמכות עליהם. בכלל זה המבקר באתר מוותר על כל טענה, כי החברה או מי מטעמו היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון, וכי היה עליהם להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.
 3. שרינוב נכסים תהיה זכאית לשנות ו/או לערוך את תוכן האתר וכן למנוע את הגישה לאתר ו/או להשהות ו/או להפסיק אחד או יותר מהשירותים הניתנים במסגרת האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. שרינוב נכסים ו/או מי מטעמו לא תישא באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג בכל עילה שהיא, ולכל נזק )ישיר או עקיף(, המבוסס על האתר והחומרים המופיעים בו.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן )תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון( המתפרסמות באתר )ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני( אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי שרינוב נכסים ו/או מי מטעמה, ובכלל זה הזכות לזכות בנכס.
 6. למען הסר ספק, תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י רואה החשבון של החברה.
 7. בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, שרינוב נכסים לא תישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואיננה ערבה לנכונותם.
 8. המשתמש מצהיר בזאת, כי הינו מודע שעל-אף שהחברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי-דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
 9. החברה ו/או הצדדים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן ישיר ו/או באופן עקיף על כשלים ו/או "באגים" ו/או תקלות כלשהן אשר יתגלו מעת לעת במערכת שליחת ההודעות של האתר.
 10. החברה ו/או כל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לגולש ו/או למשתמש ו/או לכל צד שלישי עקב הגלישה ו/או השימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת שירותיו, לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע, בין אם נגרמו במעשה ובין אם נגרמו במחדל על ידי צד ג' כלשהו, ובין אם נגרמו בשל תקלה פנימית כלשהי.
 11. החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או יישומים של הגולש ו/או המשתמש.
 12. מובהר בזה, כי החברה לא תהא אחראית, בין אם ביחד או לחוד, בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים והתכנים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
 13. בשום מקרה לא תהא החברה ו/או הצדדים אחראים לנזקים ו/או הפסדים עקיפים או תוצאותיהם מכל סוג שהוא.
 14. יובהר כי בשום מקרה לא תהא החברה ו/או הצדדים ו/או מי מטעמם אחראים כלפי משתמש, לסכום גדול מאשר הסכום אותו שילם המשתמש לחברה. הגולש ו/או המשתמש מצהיר בזאת, כי הינו מודע לכך שהחברה אינה אחראית לכל פעולה שהוא מבצע באתר ו/או בשירותיו, וכי חלה עליו האחריות הבלעדית והמלאה.

הגבלת נזקים

בכל מקרה שהוא לא תהיה החברה, חברות הקשורות עמה ו/או חברות בנות שלה, אחראיות כלפי הגולש ו/או המשתמש באתר
לכל נזק ישיר, עקיף ו/או נזק תוצאתי, בין שהוא ממוני או בלתי ממוני, בכל מקרה שהוא.

הנכס

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לזוכה לא תהיה כל תלונה ו/או טענה ו/או סכסוך כלפי החברה בקשר הנכס, מצבו וכל פרט אחר
שקשור בו )הנכס( כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת נכס לזוכה כלשהו לפי שיקול דעתה הבלעדי בקרות אחד המקרים
הבאים וזאת מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

 1.  חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאות הזוכה;
 2. סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הנכס;
 3. כל סיבה מהותית אחרת אשר יש בה לעכב או לבטל את מסירת הנכס, על פי, אך לא רק, שיקול דעת החברה.

מובהר בזאת כי על הזוכה בנכס חלה האחריות להסדיר כל תשלום ו/או כל הוצאה ו/או תשלומים הנובעים ו/או עלולים לנבוע מזכייתו
כאמור בנכס, לרבות אך לא רק, ביטוח, הוצאות ותשלומים שונים, בכל חבות מס כלשהיא אם וכאשר תהיה )לרבות אך לא רק, מס
רכישה ו/או מס שבח(, הנובעת מזכייתו ו/או תשלום עבור שירותים להם נזקק הזוכה לצרוך מימוש זכייתו ו/או כל תשלום אחר, ככל
ויהיה, והוא פוטר בזאת את החברה ו/או כל צד שלישי שהוא מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

החברה תעשה את שביכולתה בכדי למסור את הנכס לזוכה עד כ 60- ימים לאחר סיום ההגרלה והכרזת הזוכה, למען הסר ספק, אין
בהצהרה זו כל כוונה מחייבת ו/או עילה לדרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, הצהרה זו נובעת מרצון החברה לשקיפות ואחריות
כלפי לקוחותיה.

החברה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם הזוכה בפרס, את תצלומיו ואת פרטיו, בכל אמצעי תקשורת
שתבחר, בכל אופן על פי שיקול דעתה.

הנכס יימסר בכפוף להצגת תעודה מזהה על ידי הזוכה, לשביעות רצון החברה ו/או מי מטעמה.

החברה לא תישא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל שלא נטלה על עצמה במפורש בתקנון זה.

איתור זוכים

במועד שיפורסם וייקבע על ידי החברה, לאחר סיום ההגרלה, יתקשר נציג החברה ו/או מי מטעמה לזוכה על מנת להודיע לו על זכייתו, ויבקש לקבל ולאמת את פרטיו האישיים בנוסף ישלח דוא"ל ו/או סמס אל הזוכה מטעם החברה עם הודעת הזכייה.
יובהר בזאת כי במידה וניסיון יצירת הקשר הראשון לא יצליח מכל סיבה שהיא, החברה תנסה ליצור קשר עם הזוכה, ע"י אך לא רק,
) טלפון/פלאפון/אימייל/סמס, אין החברה מתחייבת להשתמש בכל האמצעים הללו, אלא החברה מתחייבת ליצור קשר עוד ארבעה ) 4
.) פעמים במידע ואם צריך, ובסך הכל מספר הניסיונות ליצירת קשר לא יעלה על חמישה ) 5
––––
במידה ויימסרו פרטים אישיים לא מדויקים או לא מלאים ו/או לא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה, שומרת לעצמה החברה את הזכות
להעביר או להגריל, לפי שיקול דעתה, את הזכייה למשתמש אחר.

הליך ההגרלה

ההגרלה תופעל ותנוהל ע"י החברה, בשיתוף המפקח מטעמה.
החברה תהיינה רשאית להכריע על פי שיקול דעתה הבלעדי בדבר הזכאות בפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם ו/או שגאיה
במתן פרטי התקשרות ו/או בפרטים אחרים שמסר המשתתף, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית ו/או כל סיבה רלוונטית אחרת.
החברה רשאית לבטל ו/או לדחות ו/או להתנות את קיום ההגרלה אשר מתוכננת להתקיים, במספר מסוים של משתתפים אשר ייקבע
ע"פ שיקל דעתה של החברה.

הגדלת סיכויי הזכייה בהגרלה

כל משתתף רשאי להגדיל את סיכויי זכייתו בנכס באמצעות רכישת כרטיסים נוספים.

שונות

שרינוב נכסים בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לגרוע ו/או להוסיף מעת לעת על מוצריה המופיעים באתר זה, ללא הודעה מוקדמת
וע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

תקנון זה הינו רכושה הפרטי של החברה, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ באמצעי כזה או אחר תקנון זה ו/או כל חלק ממנו ו/או
לעשות בו כל שימוש שהוא מחוץ לשימוש באתר זה )למען הסר ספק, קריאה בלבד(.
זכויות היוצרים בכל דפי האתר ובמסכי הצפייה שבהם נכללים דפים אלה )לרבות אך לא רק טקסטים, תמונות, סמלים, איורים, מפות,
קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה(, כמו גם זכויות היוצרים במידע, בחומרים הנכללים בהם ובסידור הדפים, הם בבעלותו
של שרינוב נכסים אם לא נאמר אחרת במפורש.

פניות

בכל שאלה אודות האתר או תנאי השימוש בו, ושאלות נוספות הנוגעות לשרינוב נכסים ותחום פעילותה, ניתן לפנות באמצעות
דף יצירת הקשר באתר.